صفحه اصلي دانشگاه | صفحه اصلي استاد

  Up to اساتید

English

 
منو
پانل اختصاصي
درسها
كتابها
جزوات درسی
مقالات پژوهشی
  اسناد وليستها
  ايجاد
  تنظيمات سايت
  راهنما

 

 

 

 

   

علی اصغر پورمیرزا


نام: علي اصغر
نام خانوادگي: پورميرزا

مرتبه دانشگاهي: استاد
گروه آموزشي: گياهپزشكي
نوع استخدام: رسمي قطعي
محل تولد : تهران


مدارج علمي:
كارشناسي: حشره شناسي با گرایش سم شناسي از دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: حشره شناسي با گرایش سم شناسي از دانشگاه تهران

دكتري: حشره شناسي با گرایش سم شناسي از دانشگاه كارديف انگلستان


فعاليتهاي آموزشي:
تدريس دروس كارشناسي: سم شناسي ، آمار ، طرح آزمايشات

تدريس دورس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي: سم شناسي تكميلي - آمار حياتي ـ روش تحقيق

تدريس دوره دكتري: به عنوان استاد مدعو سم شناسي تكميلي - مدل سازي كامپيوتري در حشره شناسي در دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس


فعاليتهاي پژوهشي:
عنوان پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد: بررسي حساسيت لاروهاي كرم غوزه در برابر سموم سوپراسيدواندوسولفان .

عنوان پايان نامه در مقطع دكتري:
STUDIES ON THE SUSCEPTIBILITY OF HELIOTHIS ARMIGERA TO BACILLUS THURINGIENSIS AND ALPHA CYPERMETHRIN AND THE EFFECT OF HOST PLANT ON THE SUSCEPTIBILITy

 

 
ImageWebPart
 
 
   

مدارک علمی دانشگاهی

كارشناسي - حشره شناسي (سم شناسي) از دانشگاه تهران/ايران (پایان نامه: اثر کنه کش کلتان روی کنه دو نقطه ای حبوبات)

كارشناسي ارشد - حشره شناسي (سم شناسي) از دانشگاه تهران/ايران (پایان نامه: بررسی اثر سموم سوپر اسید و تیودان روی لارو های کرم قوزه پنبه)

دكتري - حشره شناسي (سم شناسي) از دانشگاه كارديف انگلستان ( Thesis: Studies on the effect of Bacillus thuringienosis and Alpha cupermethrin on Heliothis armigera and the effect of host plant on the susceptibility)

 

 

سایر مهارت ها

تسلط کامل بر آمار و استفاده از نرم افزارهای آماری مرتبط نظیر SPSS، LISREL و MSTATC 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

سمت اجرائي: مديرگروه گياهپزشكي سمت اجرائي در گذشته : رياست دانشكده - معاون آموزشي دانشكده , مديرگروه گياهپزشكي 

 

مرتبه علمی

استاد 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

-ریاست دانشکده کشاورزی - معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی - مدیر گروه گیاه پزشکی -عضویت در شورای دانشگاه، عضویت در هیات ممیزی کشاورزی دانشگاه -عضویت در هیات بازنگری دروس دانشگاه 

 

عضویت در انجمن های علمی

انجمن حشره شناسی ایران 

 

تألیفات و ترجمه

 

-  طرح هاي آزمايشي در علوم كشاورزي 1373، ناشر جهاد دانشگاهی دانشگاه اروميه

 

-  درمان مسموميت هاي حاد 1374، ناشر جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه

 

-  سم شناسي 1384، ناشر انتشارات دانشگاه بوعلي سينا به طور مشترک با آقای دکترمحمد خانجانی

 

-  درمان مسموميت هاي حاد 1374، ناشر جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه

 

-  طرح های آزمايشی در تحقيقات کشاورزی 1384،  ناشر جهاد دانشگاهی دانشگاه اروميه

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1-Pourmirza, A.A., 2005. Local Variation in Susceptibility of Clorado Potato Beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) to Insecticide. Journal of Economic Entomology 98(6) 2176-2180.

 

2- Pourmirza, A.A., 2006. Effect of Acrolein Vapors to Stored-product Insects and Wheat Seed Viability. Journal of Economic Entomology 99(5) 1920-1924.

 

3-Pourmirza, A.A. 2000. Toxic ffect of malathion and endosulfan on chick embryo. J.Agr. Sci. Tech. Vol. 2: 161-166.

 

4-Pourmirza, A.A. 2000. Relationship between nuclear polyhedrosis virus susceptibility and larval weight in Heliothis armigera. J. Agri. Sci. Tech. Vol. 2: 291-298.

 

5- Pourmirza, A.A., 2006. Toxicity of Acetone to Stored-product Insects. Journal of Agricultural Sciences and Technology 8: 305-312.

 

6- Pourmirza, A.A., Sadeghi Nasab, F., & A. Hossein Zadeh, 2007. Evaluation of Acetone Vapors Toxicity on Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera:Pyralidae) Eggs. Pakistan Journal of Biological Sciences 10(15) 2442-2447.

 

7- Yousefnezhad-Irani, R. & A.A. Pourmirza, 2007. Effect of Spinosad on Adults of Tribolium castaneum (Col. Tenebrionidae) and Sitophilus oryzae (Col. Curculionidae). Pakistan Journal of Biological Sciences 10(15) 2

 

8- Khanj442-2447.ani, M., Eghbalian,A.H., Ueckermann, E.A. & A.A. Pourmirza, 2007. A New Species of the Genus Eupalopsellus Sellnick (Acari: Prostigmata, Eupalopsellidae) From Iran. Journal of Acarology 33(4)

 

 

 

 

 

 

 

5-Pourmirza, A.A. 1998. Effect of body weight and lipid content on susceptibity of Sitophilus granaries to malathion. Proceedings of the 7th international working conference on stored product, Beijing, China. P. 93.

 

6-Pourmirza, A.A. and N. Shayesteh. 1992. The influence of exposure time to Bacillus thuringiensis Berliner on the survival of Heliothis armigera larvae. Proceedings of the XIX international Congress of Entomology, Beijing, China. P. 583.

 

7-Pourmirza, A.A. and Shayesteh. 1991. Efficacy of combination of Bacillus thuringiensis with alpha cypermethrin and acetic acid against Heliothis armigera. Proceedings of XII International Plant Protection Congress, Rio do janiro. Brazil. P. 445.

 

8-Shayesteh, N. and A.A. Pourmirza. 1992. Mites problems in storage and control techniques under Iranian conditions. Proceedings of the XXI International Congress of the Entomology, Beijing, China. P. 583.

 

9-Yazdani, M., Shayesteh, N. and A.A. Pourmirza. 1998. Evaluation of some plant materials effects on two major stored products insect pests. Proceedings of the 7th International Working Conference on Stored Product Protection, Beijing, China. P. 87.

 

8-  جعفرزاده . ن و ع . ا . پورميرزا. 1378. بررسی بيولوژي مگس گل جاليز   orobanchia  Phytomyza در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه در اروميه . مجله علوم كشاورزي ايران 30 (4) : 791 – 799 .

 

جعفرزاده . ن و ع . ا . پورميرزا. 1378. بررسي10بيولوژي مگس گل جاليز Phytomyza orobanchia در    شرايط آزمايشگاهي و مزرعه در اروميه . مجله علوم كشاورزي ايران 30 (4) : 791 – 799 .

 

 9- اسلامي زاده ، ر . و ع . ا . پورميرزا . 1378 . زيست شناسي و قدرت شكارگري كفشدوزك Stethorus punctillum و سن شكارگر Orius mimitus با تغذيه از كنه قرمز اروپايي Panonychus ulmi در شرايط آزمايشگاه ، مجله علمي كشاورزي جلد 22 (1) : 87 – 97 .

 

 10- سپاسگزاريان ، ح.، دفتري ، ا .و ع. ا . پورميرزا . 1352. بررسي اثر چند علف‏كش شيميايي روي عملكرد محصول و ميزان علف هرزهاي يونجه ، مجله دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران ، سال پنجم شماره (1) : 22-30 .

 

11- سپاسگزاريان ، ح .، دفتري ، ا. و ع . ا. پورميرزا. 1353 .  Etazine بررسي اثر علف كش  ٍ و مقايسه آن با علف‏كشهاي Sinbar و Kerb روي عملكرد محصول و ميزان علف هرز هاي يونجه . مجله دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران ، سال ششم شماره (1) : 16-24.

 

 12- مراد استحقي ، ج و ع . ا. پورميرزا. بررسي مقاومت سنين مختلف لارو شب‏پره هندي Plodia interpunctella در برابر حشره كش ميكروبي Bacillus thuringiensis . نامه انجمن حشره شناسان ايران ، سال دوم - شماره (1) : 20-

 

 

 

-16-كريم پور ، ي و ع . ا. پورميرزا . 1379 . بررسي اثر مقايسه اي سموم مختلف روي سرخرطومي برگخوار يونجه . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص 29 .

 

17-وليزادگان ، ا . و ع . ا. پورميرزا . 1379 . كارآيي روغن سيتووت در كنترل عسلك پنبه . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران . دانشگاه اصفهان ، اصفهان ص 35 .

 

18-وليزادگان ، ا . و ع . ا . پورميرزا . 1379 . كارآيي نورهاي رنگي مختلف در جلب حشرات كامل عسلك پنبه. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ص 34 .

 

19-كمالي ، س . ا. و ع . ا. پورميرزا . 1379 . تعيين مناسب ترين سن لاروي پروانه برگخوار چغندر قند براي توليد ويروس پلي هيدر هسته اي بر روي غذاهاي طبيعي و مصنوعي . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص 322 .

 

 20-صادقي ، ا . و ع . ا . پورميرزا . 1379 . بررسي تله هاي چسبنده جهت مبارزه با حشرات كامل مگس سفيد. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص 315 .

 

 21-عليزاده ، ش و ع . ا. پورميرزا . 1379 . بررسي اثر تدخيني حشره كش اكامت بر مرحله بالغ زنبور Trichogramma embryophagum . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص 331 .

 

 22-صادقي ، ا . و ع . ا . پورميرزا . 1379 . بررسي اثر دور كنندگي روغن چريش روي حشرات كامل مگس سفيد Bemisia tabaci . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان .اصفهان ص 314.

 

 23-عليزاده ، ش . و ع . ا . پورميرزا . 1379 . بررسي آثار سوء سموم آفت كش شيميايي بر مراحل تكاملي بالغ و شفيرگي زنبور Trichogramma enbryophagum . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران‏، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص 163 .

 

24-شيخي گرجان ، ع . وع . ا. پورميرزا . 1379 . انتخاب حشره كش هاي موثر عليه سن گندم با استفاده از روش زيست سنجي و شاخص (RPRC) . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص 11.

 

 25- پورميرزا . ع . ا. 1377 . بررسي حساسيت لاروهاي كرم پيله خوار نخود به ويروس NPV . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 71 .

 

26-پورميرزا ، ع . ا. 1377 . مقايسه سه روش زيست سنجي در بررسي حساسيت عسلك پنبه . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 63 .

 

 27-اسلامي زاده ، ر . و ع . ا . پورميرزا . 1377 . فون شكارگرهاي كنه قرمز اروپايي در منطقه نازلوي اروميه . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 108 .

 

28-جعفر زاده ، ن و ع . ا . پورميرزا . 1377 .

 

 بررسي عوامل موثر در نوسانات جمعيت مگس گل جال Phytomyza orobanchiae در اروميه . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 79 .

 

 29-صادقي ، ا. ، ع . ا. پورميرزا ، س . ارومچي و ن . شايسته . 1377 . بررسي حساسيت مراحل مختلف زيستي مگس سفيد به سموم شيميايي و چريش . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 222 .

 

 30-شايگان ، ا . ، ن . شايسته ، ع . ا . پورميرزا و م . صفرعليزاده . 1377 . معرفي شب پره كوچك خرما به عنوان آفت انباري ارقام خرماي خشك . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 134 .

 

 31-هاشمي آقاجري ، م . ، ن . شايسته و ع . ا. پورميرزا . 1377 . بررسي بيولوژي كرم پيله خوار نخود در زراعت نخود ديم مناطق اروميه ، مراغه و هشترود در شرايط مزرعه و آزمايشگاهي . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 77 .

 

 32-منظري ، ش .، م . ح . صفرعليزاده ، ع . خ . پاكدل و ع . ا . پورميرزا . 1377 . آسيب شناسي بافتي لاروهاي كارادرينا Spodoptera exigua آلوده به ويروس MbNPB . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 245 .

 

 33-منظري ، ش ، . م . ح. صفرعليزاده و ع . ا. پورميرزا. 1377 . بررسي تاثير ويروس MbNPV روي سنين مختلف لاروي كارادرينا Spodoptera exigua در شرايط آزمايشگاهي . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 246 .

 

 34-يزداني بيوكي . م.، ن. شايسته ، ع . ا. پورميرزا و س . ارومچي . 1377 . بررسي تاثير پودر برگ مغز دانه چريش ، برگ و بذر شويد ، برگ نعناع ، اكاليپتوس و جعفري بر دو گونه مهم آفات انباري . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 256 .

 

 35-پورميرزا . ا . ع . 1377 . يك برنامه ساده كامپيوتري براي محاسبه دزها و زمانهاي تاثير سموم . مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، كرج ص . 351 .

 

 36-نامور ، پ . ، م . ح . صفرعليزاده ، ع . ا. پورميرزا . 1382 . بررسي اثر سيزژيستي كاربراندوم و مخلوط پودر حنا و كاربراندوم با B.T. روي لاروهاي سن سوم برگخوار چغندر قند Spodopter exigua ( Hubner) (Lep. Noctuidae) . مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي سال نهم شماره (1) 53 – 62 .

 

 37-شيخي گرجان ، ع .، خ . طالبي جهرمي ، ع . ا. پورميرزا ، ج . خلقاني و غ . رجبي . 1381 . زيست سنجي مراحل مختلف رشد سن گندم به شش حشره كش و تجزيه تحليل نتايج به سه روش مختلف . مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي سال هشتم شماره (2) 17 – 32 .

 

38-نامور، پ.، م. ح. صفرعليزاده و ع. ا. پورميرزا .1382. بررسي حساسيت لاروهاي سنين اول تا سوم (Hubner) Spodoptera exigua نسبت به‏باكتري Bacillus thuringiensis در شرايط گلخانه . مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي (1) 215-221 .

 

39-پورميرزا ، ع . ا. و م . تاج بخش شيشوان . 1381 . بررسي اثر استون در كنترل حشرات انباري . مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي (3) 229 – 239 .

 

 40-نامور ، پ . ، م . ح . صفرعليزاده ، ع . ا. پورميرزا . 1381 . بررسي اثر سيزژيستي پودر حنا در اختلاط با باكتري Bacillus thuringiensis روي لاروهاي سن سوم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua (Hubner) . مجله علمي - پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز (3) 23 – 28 .

 

41-قاسمي كهريزه ، ا.، م.ح. صفرعليزاده و ع.ا. پورميرزا. 1382. تاثير باكتري Bacillus thuringiensis. Var. Tene. روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني و نقش سيزژيست حنا در افزايش كارأيي أن . مجله علوم كشاورزي ايران جلد 34 ، شماره 2 ، 539-549 .

 

42-پورميرزا ، ع . ا. و س . ا. كمالي . 1382. توليد ويروس چند وجهي هسته‏اي در لارو برگخوار چغندر. مجله علمي كشاورزي، جلد بيست و ششم ، شماره 1 ، 79 – 92 .

 

43-زارعي ، ر . ، ن ، شايسته و ع . ا. پورميرزا . 1382 . توليد كپسولهاي نشايسته دار باكتري Bacillus thuringiensis Berliner حاوي مواد همراه مختلف و بررسي كارآيي آنها. مجله علوم كشاورزي ايران جلد 34 ، شماره 4 ، 855 – 862 .

 

44-پورميرزا ، ع . ا. 1380. اثرات كشندگي و ناهنجاريزايي مرفولوژيكي مخلوط اسكوپولامين و هيوسيامين در جنين تخم مرغ . مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران دوره 56 ، شماره 3 ، 16 – 13 .

 

45-منظري ، ش . ، م . ح . صفرعليزاده ، ع . خرازي پاكدل و ع . ا . پورميرزا. 1379 . آسيب شناسي و بررسي تاثير ويروس NbNPV روي سنين مختلف لاروي پروانه برگخوار چغندر قند ( كارادرينا ) Spodoptera exigua Hb.(Lep. Noctuidae) . نشريه علمي – پژوهشي أفات و بيماريهاي گياهي ، جلد 68 ، شماره 1 و 2 ، 86 – 98 .

 

46-شيخي گرجان ، ع . ، خ ، طالبي ، ع . ا. پورميرزا و م . صابر . 1379 . بررسي پايداري سميت نه حشره كش براساس تلفات زنبور Trissolcus grandis . نامه ي انجمن حشره شناسي ايران، جلد بيستم ، شماره (2) 57 – 69 .

 

47-شرفي ، س . ، م . تاج بخش ، ع . مجيدي ، ع . ا. پورميرزا و م . ج. ملكوتي . اثر كودهاي محتوي آهن و روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم زرت علوفه اي در اروميه . 1379 . مجله خاك و آب ، جلد 12 . شماره 11 ، 85-105 .

 

 48-طاهر ، م . ن.، م . ر. زردشتي ، ع . مجيدي ، ع . ا. پورميرزا ، م . ج . ملكوتي . 1379 . تاثير گوگرد و منيزيم بر عملكرد و خواص كيفي دو رقم آفتابگردان . مجله خاك و آب ، جلد 12 ، شماره 13 ، 82 – 92 .

 

49-شيخي گرجان ، ع .، خ . طالبي جهرمي ، ع . ا . پورميرزا .، م . صابر و م. مروتي . 1381 . اثر دوركنندگي گروههاي مختلف حشره‏كشها روي زنبور پارازيتوئيد تخم‏سن‏گندم . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه ، ص. 10 .

 

50- شيخي گرجان ، ع .، خ . طالبي ، ع . ا. پورميرزا و م . مروتي . 1381 . تاثير حشره كشهاي فسفره و پايرتروئيدي روي مراحل مختلف رشد زنبور Trissolcus grandis . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 12 .

 

51-اشتري ، ص.، ع . ا . پورميزا و م . ح . صفر عليزاده . 1381. بررسي حساسيت مراحل مختلف زيستي عسلك پنبه نسبت به پيري پروكسي فن و روغن سيتووت . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 64 .

 

52-نامور ، پ .، م.ح. صفرعليزاده و ع . ا . پورميرزا. 1381 . بررسي حساسيت لاروهاي سنين اول تا سوم Spodoptera exigua در برابر باكتري Bacillus thuringiensis. 1381. مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 80 .

 

53-نامور ، پ .، م. ح. صفرعليزاده و ع. ا. پورميرزا. 1381 . بررسي اثر سيزژيستي پودر حنا ، كاربراندوم ( اكسيد آلومنيوم ) و مخلوط پودر حنا و كاربراندوم با B. t. ، روي لاروهاي سن سوم برگخوار چغندر قند Spodoptera exigua . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 81 .

 

54-پورميرزا ، ع . ا. 1381. مقايسه سه روش زيست سنجي در تعيين حساسيت سوسك كلرادوي سيب زميني در برابر فوزالون و اندوسولفان . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 108 .

 

 55-جوي ، ا.، م.ح. صفرعليزاده و ع . ا. پورميرزا . 1381. بررسي تاثير B.t. روي لاروسوسك كلرادوي سيب زميني و نقش سيزژيستي كافئين در افزايش كارآيي آن . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 110 .56

 

-قاسمي كهريزه ، ا.، م.ح. صفرعليزاده و ع. ا. پورميرزا. 1381 . بررسي اثر سيزژيستي پودر حنا در افزايش كارآيي باكتري Bacillus thuringiensis در كنترل لاروهاي سوسك كلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata. مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 111 .

 

 57-شيباني ، ز. و ع. ا. پورميزا . 1381. تاثير تركيبات بازدارنده سنتز كتين بر روي تخم و سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 112.

 

58-صادقي نسب ، ف .، ن . شايسته و ع . ا . پورميرزا . 1381 . بررسي اثر امواج ماكروويو در كنترل پروانه مديترانه اي آرد Ephestia kuhniella  . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 141 .

 

59-اكبريان ، ج ، ع . ا. پورميرزا ، ا . سالاري و ا . وليزادگان . 1381 . استفاده از تله چسبنده در مبارزه غيرشيميايي با سوسك چوبخوار صنوبر . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 201 .

 

 60-حسيني نيا . ا.، ع . ا. پورميرزا ، م.ح. صفرعليزاده و س . ارومچي . 1381 . مقايسه تاثير روغن دانه چريش و سموم هگزاي تينازوكس و پروپارژيت روي كنه قرمز اروپايي Panonychus ulmi(KOCH) . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 231 .

 

61-پورميرزا ، ع . ا. 1381 . رابطه بين عرض كپسول سرووزن لارو سه گونه از بالپولكداران . 1381 . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه رازي كرمانشاه . ص ، 295 .

 

62-فرشته صادقي نسب ، نورالدين شايسته ، علي اصغر پورميرزا . 1383 . بررسي تاثير امواج مايكروويو باتوان ها و زمان هاي مختلف روي مراحل زيستي سه گونه آفت انباري . مجله علوم كشاورزي ايران جلد 35 ، شماره 2 . 493-498 .

 

63-الهام جوي ، محمدحسن صفرعليزاده ، علي اصغر پورميرزا . 1383 . بررسي اثر بيماريزايي باكتري Bacillus thuringiensis . ... ، مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ( جلد هشتم ، شماره چهارم ، زمستان 1383 ) پذيرفته شده براي چاپ .

 

64-صادقي نسب ف . و ع . ا. ، پورميرزا و ع . حسين زاده . 1383. ارزيابي كاربرد توام امواج مايكروويور و سرما روي سنين مختلف تخم شب پره هندي Plodia interpunctella ( Hub.) . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه تبريز ، ص ، 400 .

 

65-پورميرزا . ع . 1383 . مقايسه روشهاي مختلف زيست سنجي در بررسي مقاومت سوسك كلرادوي سيب زميني در برابر سم فوزالون ، مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه تبريز ، ص ، 240 .

 

66-عدلدوست ، ح . و ع . پورميرزا . 1383 . بررسي وضعيت تابستان گذراني سرخرطومي برگ يونجه Hypera postica در شهرستان اروميه . مجموعه مقالات سانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه تبريز ، ص ، 339 .

 

67-صفرعليزاده ، م. ح . ، ع . پورميرزا ، ع . حسين زاده و ا. جوي . 1383 . بررسي اثر بيماريزايي و بر هم كنش باكتري Bacillus thurengiensis و قارچ Beauveria bassiana روي لاروسن دوم پشه Cluex sp. . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه تبريز ، ص ، 288 .

 

 68-سقائي ، ن . ، ع . پورميرزا ، ف . صادقي نسب ، ز . هاشمي خبير ، ا. جوي و ع .حسين زاده . 1383 . بررسي حساسيت مرحله لاروي Galleria mellonella نسبت به نماتد Heterorhabditis bacteriophora در شرايط آزمايشگاهي. مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه تبريز ، ص ، 434 . 69-

 

 آرميده ، ش . ، م. ح. صفرعليزاده ، ع . ا. پورميرزا و ر. پرويزي . 1383 . بررسي حساسيت مراحل لاروي ، پيش شفيرگي و شفيرگي پروانه بر گخوار چغندر قند (Spodoptera exigua  Hubner.) به نماتد Steinernema sp. در شرايط آزمايشگاهي روي گياه جغندر قند . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 77 .

 

70-صفر عليزاده ، م. ح . ، ا. جوي ، ع . ا. پورميرزا و ع . حسين زاده . 1383 . بررسي اثر تركيبات معدني در افزايش كارآيي باكتري Bacillus thuringiensis روي لاروسن سوم سوسك كلرادوي سيب زميني . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 78 .

 

71-باقري ، ع . و ع . ا. پورميرزا . 1383 . بررسي مقايسه‏اي عصاره هندي و آلماني مغز دانه چريش و سموم پريمفوس متيل و فن پروپاترين در كنترل عسلك پنبه Bemisia tabaci در شرايط گلخانه . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 168 .

 

72-پورميرزا ، ع . ا. ، م. ح. صفرعليزاده ، ع . حسين زاده ، ا. جوي ، ن . سقايي و ز. هاشمي خبير . 1383 . مقايسه حساسيت حشرات كامل نر و ماده سوسك كلرادوي سيب زميني نسبت به حشره كش فوزالون و ارتباط مقاومت با مقدار چربي بدن . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 177 .

 

73-حسين زاده ، ع . ، ا. پورميرزا ، روشهاي بيولوژيك كشاورزي . ح . صفرعليزاده و ا. جوي . 1383 . مقايسه كارآيي سه روش زيست سنجي در بررسي حساسيت حشرات كامل سفيد بالكهاي گلخانه نسبت به مالاتيون و پريمفوس متيل . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 181 .

 

74-حيدري ، ا. ، س . محرمي پور ، ع . ا. پورميرزا ، ع. ا. طالبي ، ي . فتحي پور . 1383 . اثرات حشره كش هاي تنظيم كننده رشد (IGRs) و فنيبروپاترين روي پارامترهاي جدول زندگي Encarsia formosa (Hymenoptera: ) . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 230.

 

75-وليزادگان ، ا. و ع . ا. پورميرزا . 1383 .    اث  طول دوره سرمادهي در خروج زنبورEncarsia formosa از شفيره هاي پارازيته شده سفيد بالك پنبه . مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 67 .

 

76-سقائي ، ن . ، ع . ا. پورميرزا ، ز. هاشمي خبير ، ع . حسين زاده ، ا. جوي . 1383 . بررسي آزمايشگاهي بيولوژي پروانه موم خوار بزرگ و تعيين سنين لاروي روي آن از طريق اندازه گيري وزن. مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه تبريز ، ص ، 60 .

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

14-پورميرزا ، ع . ا. 1379 . ارزيابي اثر ابقايي امولسيون دلتامترين در كنترل حشرات انباري. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص157

 

 

13-پورميرزا ، ع . ا. 1379 . امقاثر حشره كشي الكل اتيليك روي حشرات انباري . خلاصه لات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه اصفهان . اصفهان ص

 

 . كمالي ، س . ا. و ع . ا . پورميرزا . 1379 . بررسي بيماري زايي ويروس پلي هيدرهسته اي روي سنين 1-5 لارو پروانه برگخوار چغندر قند در آزمايشگاه .مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، دانشگاه صنعتي اصفهان ، اصفهان ص 50 .

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی

استاد راهنمای 6 عدد پایان نامه دوره دکترا ی تخصصی Ph.D در رشته حشره شناسی کشاورزی و استاد مشاور 1 عدد پایان نامه دوره دکترا ی تخصصی Ph.D در رشته حشره شناسی کشاورزی استاد مشاور 1 عدد پایان نامه دوره دکترا ی تخصصی Ph.D در رشته حشره شناسی کشاورزی 

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

1-فرمولاسيون سموم شيميايي

2-فرمولاسيون سموم ميكروبي

3-بررسي اثرات سموم از نظر كشندگي 

 

طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا و پایان یافته

 

 1-      بررسي توليد نيمه صنعتي سوشهاي بومي NPV  موثر روي هيليوتيس و کارادرينا

 

 

 

2- بررسی امکان فرموله کردن نما تدهای Steinernematidae جهت مبارزه بيولوژيکی با آفات

 

 

 

3-     جمع آوري و شناسايي فون حشرات آذر بايجان غربي

 

 

 

4-      بررسي مقايسه اي تاثير نماتد   Steinernematidaeو باکتري Bacillus thuringensis  بر روي لارو پشه ها

 

 

 

 

همکاری در اجرای پروژه های علمی یا اجرایی

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی در سال 1370 راه اندازی دوره دکترای حشره شناسی کشاورزی در سال 1383 

 

 

ویراستار علمی مقالات مرتبط با سم شناسی و حشره شناسی مجلات دانشگاه های تهران، صنعتی اصفهان، تبریز، مشهد، شهید چمران اهواز، نامه انجمن حشره شناسی ایران، آفات و بیماریهای گیاهی و بوعلی سینای همدان و Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

 

 

 

جوایز و پاداش ها

4 دوره پژوهشگر نمونه دانشگاه و استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن : 09141411369

 

آدرس پست الکترونیکی : apourmirza1@yahoo.com