کارکنان دفتر هیأت اجرایی جذب

نام: دکتر رحیم حب نقی
سمت: رئیس هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: دکتر یونس علی علیجو
سمت: دبیر و مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: فرزانه بهرامی
سمت: کارشناس جذب
تلفن: داخلی 3067
محل کار: دفتر جذب اعضاء هیأت علمی
نام: مهدی حقانی
سمت: کارشناس جذب
تلفن: داخلی 3067
محل کار: دفتر جذب اعضاء هیأت علمی
نام: مجتبی رضاپور
سمت: کارشناس جذب
تلفن: 3067
محل کار: دفتر هیأت اجرایی جذب

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:1405  این هفته:10178  این ماه:33853  امسال:467270