دایره صدور کارت و نیز صدور مجوزهای تردد واقع در ساختمان اصلی ستاد بخش مدیریت حراست می باشد.

 

-> جهت صدور مجوز تردد متقاضیان می بایستی با درخواست کتبی از طرف مدیر گروه مربوطه برای تردد در ساعات غیر اداری (دانشجویان ارشد و دکتری)، کارت دانشجویی و یک قطعه عکس جدید به دفتر مدیریت حراست مراجعه نمایند.

 

-> جهت دریافت خدمات مربوط به کارت دانشجویی نیز بایستی به دفتر مدیریت حراست - دایره صدور کارت مراجعه نمایند، که جزئیات آن بشرح زیر می باشد:

 

شماره حساب صدور کارت: 0108901069009 بنام عواید اختصاصی صدور کارت نزد بانک ملی

هزینه های صدور کارت:

کارت جدید، شکسته، سوخته، انتقالی، مهمان، تعویً عکس، تغییر مشخصات     مبلغ 15 هزار تومان

مفقودی بار اول     مبلغ 30 هزار تومان

مفقودی بار دوم     مبلغ 50 هزار تومان

مفقودی بار سوم     مبلغ 65 هزار تومان

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:44  این هفته:5942  این ماه:42667  امسال:427847