استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه، کيلومتر 11 جاده سرو، پرديس نازلو، ساختمان ستاد مرکزی 

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  32752840-044       داخلي:  3090

آدرس پست الکترونيکي مدیریت روابط عمومی دانشگاه اروميه:

Publicrelation@urmia.ac.ir