دکتر محمدحسن جوادی

 وظايف معاونت فرهنگی و دانشجویی اجتماعی شامل موارد زير می باشد:

  • نظارت بر فعاليتهای فرهنگی ، سياسی و اجتماعی دانشگاه
  • برنامه ريزی برای گسترش و تعميق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی
  • ايجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم ميان نهادهای مختلف عقيدتی ، فرهنگی و سياسی دانشجويی از طريق تشکيل جلسات مناسب با دفتر نمايندگی شورای مرکزی نمايندگان مقام معظم رهبری جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی
  • برنامه ريزی و اجرای فعاليت های فوق برنامه
  • ايجاد ارتباط وهمکاری هرچه بيشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی بــــــرای شکــــــوفايی بيشتــــر فعاليت های فکری ، فرهنگی و هنری
  • نظارت و برنامه ريزی برای توسعه آموزش های عقيدتی، سياسی، اخلاقی و فرهنگی از طريق برگزاری کلاسهـای آموزشی و سمينارها و مجامع فرهنگی ، فکری ، سياسی دانشگاهی و نظارت برآنها و بهره وری هماهنگ از توان موجود نهادهای اسـلامی و انقلابی
  • ارزيابی وضعيت کلی اعتقادی ، سياسی و اخلاقی نيروهای دانشگاهی
  • فراهم آوردن زمينه و ترغيب نيروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی ، سياسی و فرهنگی جامعه
  • تلطيف و سالم سازی روابط عمومی ميان استادان ، دانشجويان و کارکنان و برنامه ريزی برای استفاده بهتر نيروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی و هنری