ریاست دانشگاه ( دکتر رحیم حب نقی {ایمیل: r.hobbnaghi@urmia.ac.ir}

    §    مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی(دکتر مجتبی هادیان{ایمیل: m.hadian@urmia.ac.ir}

    §    مدیر حراست(دکتر رامین نیکروز{ایمیل: r.nikrouz@urmia.ac.ir}

    §    مدير همکاریهای علمی و بین المللی(دکتر جواد غلامی{ایمیل:  j.gholami@urmia.ac.ir}

معاون برنامه ریزی، بودجه و مالی ( دکتر عبدالناصر نظریانی {ایمیل: a.nazariani@urmia.ac.ir}

    §    مدير برنامه ریزی و نظارت راهبردی(مهندس اکبر حاذقی راد{ایمیل:  a.hazeghirad@urmia.ac.ir}

    §    مدیر آمار، بودجه و تشکیلات(امیر جمشیدی)

    §    مدیر امور مالی(عسگر نوری)

معاون منابع انسانی و پشتیبانی ( دکتر ایوب حیدری 

    §    مدیر امور اداری و منابع انسانی( یوسف کریم زاده)

    §    مدیر امور فنی(مهندس عطا الله یزدانمهر)

    §    مدیر پشتیبانی(دکتر اکبر عبدی سرای)

معاون پژوهش و فناوری ( دکتر بهرام دلیر نقده {ایمیل: b.dalir@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور پژوهش (دکتر امیر عباس فرشید{ایمیل: aa.farshid@urmia.ac.ir}

    §    مدیر فناوری اطلاعات(مهندس محمدرضا نیک نفس) { تلفن: 04432752835  ایمیل: niknafs@urmia.ac.ir}

    §    مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت(دکتر هادی الماسی{ایمیل: a.almasi@urmia.ac.ir}

معاون آموزشی  ( دکتر علیرضا مظفری {ایمیل: a.mozaffari@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور آموزشی(دکتر جلال جلیلیان{ایمیل: j.jalilian@urmia.ac.ir}

    §    مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی(دکتر سجاد حقیر چهره قانی{ایمیل:  s.chehreghani@urmia.ac.ir}

    §    اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر(هادی صالحی)

    §    رئیس گروه نظارت بر موسسات آموزشی(دکتر قاسم مرندی{ایمیل: g.marandi@urmia.ac.ir}

معاون فرهنگی و دانشجویی ( دکتر یونسعلی علیجو {ایمیل: y.alijoo@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور دانشجویان(مرتضی زرندی{ایمیل: m.zarandi@urmia.ac.ir}

    §    مدیر تربیت بدنی(رحیم شریف)

    §    مدیر فرهنگی و اجتماعی(کریم جباری) {ایمیل: k.jabbary@urmia.ac.ir}

    §    رئیس گروه مشاوره دانشجویی و درمانی(رضا فکرت)