سامانه نقل و انتقال دانشجویان  شاهد و ایثارگر از روز سه شنبه مورخه 99/3/20لغایت 99/4/20

 

جهت ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال و میهمانی برای مقطع کارشناسی ورودی های سال 1398 و ماقبل آن فعال می باشد.  شرایط و توضیحات پیوست می باشد.

 

 

"  پیوست  "                                                           

                             

اطلاعیه
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر