طی حکمی ازسوی سازمان اموردانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیدهادی صالحی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه به عنوان دبیر شورای مدیران شاهد و ایثارگر منطقه ۳ دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور منصوب و معرفی شد.

این انتصاب در راستای منطقه بندی دانشگاه ها و ایجاد انسجام و هماهنگی بین بخشی با سایر حوزه های دانشجویی است . 

دانشگاه های استان های اردبیل، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و زنجان، منطقه ۳ آموزش عالی کشور را تشکیل می دهند. 

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر