با اهدائ لوح تقدیر از سوی ریاست محترم دانشگاه از زحمات و خدمات شایسته خانم  

 

سخی نیا از همکاران ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر گردید

 

در این مراسم که در محل ستاد شاهد انجام شد معاون فرهنگی بنیاد شهید و رییس اداره اموزش بنیاد حضور داشتند

 

و لوح تقدیری نیز از سوی ریاست بنیاد شهید استاد تقدیم همکار محترم گردید 

 

 

سرکار خانم سخی نیا به مدت هیجده سال در ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ارومیه بعنوان کارشناس انجام وظیفه نمودند

که اخیر به قسمت دیگر دانشگاه انتقال یافتند

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر