قابل توجه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر متقاضی انتقال و مهمانی

 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1468

اطلاعیه
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر