همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی ایثار

 تقدیرازهمکاران ستاد شاهد دانشگاه ارومیه در برنامه سراسری و کشوری تجلیل از همیاران منتخب طرح شاهد

در این مراسم  اقای  سید هادی صالحی  مدیرستاد شاهد وایثارگر دانشگاه ارومیه و خانم سخی نیا از کارشناسان با سابقه این ستاد لوح تقدیر دریافت نمودند

همزمان با مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ملی ایثار ازهمکاران ستاد شاهد دانشگاه ارومیه در برنامه سراسری و کشوری تجلیل از همیاران منتخب طرح شاهد تقدیر بعمل امد 

 

 

 

 

 

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر