به اطلاع اعضاء محترم بسیج کارکنان دانشگاه می رساند جهت تمدید اعتبار کارت خود، می توانند با در دست داشتن کارت خود در پردیس نازلو به آقای دکتر شعاعی یا آقای قره باغی و در پردیس شهر به آقای حاج مرتضی زرندی مراجعه نمایند.