بسم الله الرحمن الرحیم


نهمین جلسه شواری فرماندهی بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه پایگاه شهید یعقوبی، مورخ ١۵ اسفند ١۴٠٠ مصادف با سالروز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام با حضور معاونت محترم دانشجوی و فرهنگی از ساعت ١٠ الی ١٢ در دفتر معاونت فرهنگی برگزار گردید.
در این جلسه ١١ نفر از اعضاء محترم شورای فرماندهی حاضر شده بودند!!
بعداز تعیین وجه مشترک نهم اعضاء شورا، ابتدا معاونت محترم دانشجوی و فرهنگی از تدبیر در تشکیل این جلسه و مخصوصا انتخاب زمان بسیار مناسب تشکر و قدردانی نمود.
در ادامه معاونت محترم دانشجوی و فرهنگی در ارتباط با :
فرهنگی بودن رسالت انبیاء، لزوم تقویت ارزش های دینی، تعظیم شعائر دینی، عدم ابهام در انجام وظیفه و تحلیلی پیرامون وقایع منطقه مطالبی را بیان داشتند.
در ادامه اعضاء محترم شورای فرماندهی پیرامون دستور جلسه مطالبی را بیان نمودند.
اهم مطالب بیان شده:
_ درخواست تدوین سند راهبردی فرهنگی دانشگاه
_درخواست تعیین افق فرهنگی دانشگاه و ارزیابی مستمر
_تصمیم گیری سریع پیرامون مسائل فرهنگی پیش رو
_اعلام انتظارات و تعیین مأموریت محوله به بسیج کارکنان
_ تجمیع نیروهای ارزشی در بسیج اساتید، کارکنان و دانشجویی و تعیین اهداف مشترک

در پایان معاونت محترم دانشجوی و فرهنگی، با اذعان به مفید بودن مطالب بیان شده توسط اعضاء شورای فرماندهی بسیج کارکنان، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
١_ معرفی دو نفر از بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه جهت شرکت در جلسات کارگروه تخصصی تنظیم سند فرهنگی دانشگاه
٢_ ارائه برنامه عملیاتی مدنظر توسط
بسیج کارکنان دانشگاه
٣_حضور موردی در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه جهت ارائه نکته نظرات
۴_ برگزاری مجدد چنین جلسات و ارائه نکته نظرات کارشناسی

و من الله توفیق