به اطلاع دانشجویان ورودی های سال 1401 می رساند که توزیع کارت دانشجویی به شرح زیر از تاریخ ۱۴۰۱/07/01 انجام می پذیرد:

 

دانشکده

محل دریافت کارت دانشجویی

ادبیات

خیابان والفجر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پردیس دانشگاهی

خیابان شهید بهشتی- پردیس دانشگاهی

دانشکده هنر معماری و شهرسازی و دانشکده های مستقر در پردیس نازلو

پردیس نازلو- ساختمان ستاد مرکزی- حوزه مدیریت حراست

 مدارک لازم جهت دریافت کارت دانشجویی:

1-     تکمیل فرم مرکز آمار و پرسشنامه دانشجویی(پیوست)

2-     یک قطعه عکس 4*3

3-     فیش واریزی به مبلغ 400/000 ریال میباشد.

4-     کارت المثنی برای بار اول  600/000 ریال و برای بار دوم 1/000/000 ریال میباشد.