جلسه مشترک ریاست محترم دانشگاه، رییس شورای صنفی اساتید و معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در مورخه 25 تیرماه در محل پردیس دانشگاه تشکیل شد. دراین جسله مباحث مربوط به تخلفات پژوهشی ومسائل مربوط به ارتقاء اساتید مطرح گردید و مقرر شد اجرای آیین نامه مربوط به تخلفات پژوهشی از جمله رعایت ترتیب نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها،حذف اعضای تیم هدایت پایان نامه یا اضافه کردن   نویسندگان دیگر خارج از تیم هدایت پایان نامه، کارهای پژوهشی خارج از پایان نامه و یا طرح های پژوهشی و غیره با تصویب هیات ممیزه دانشگاه به تاخیر بیافتد و زمان اجرای آن پس از تصویب در هیات ممیزه به مقالات ارسال شده پس از آن تاریخ اعمال گردد