روز دوشنبه مورخ 98/7/22جلسه شورای صنفی اساتید با اعضای هیات علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر در سالن شورای این دانشکده برگزار گردید،

که در این جلسه مشکلات و مسائل صنفی و درخواست های اعضای هیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای انجمن صنفی قولدادند که در جهت رفع موانع و مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند.