آدرس: استان آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو 

دانشگاه ارومیه - شورای صنفی اساتید دانشگاه ارومیه 

 آدرس ایمیل (صندوق نظرات و پیشنهادات):

تلفن مستقیم:

داخلی :