دریافت فایل مرجع مصوب تاریخ شماره عنوان آیین نامه ردیف
   شورای گسترش آموزش عالی  1398/09/02 224310   آیین نامه دوره های آموزش عالی الکترونیکی در موسسات آموزش عالی آزاد 1