آدرس: استان آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو 

دانشگاه ارومیه - دفتر امور بانوان و خانواده دانشگاه ارومیه 

 

 آدرس ایمیل (صندوق نظرات و پیشنهادات): WUU@urmia.ac.ir

تلفن مستقیم: 044-32778270

داخلی : 2720