قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشجویان شاهد و ایثارگر که مایل به شرکت در کلاس های تقویتی می باشند جهت ثبت نام از تاریخ 1401/8/15 لغایت 1401/8/25 به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در پردیس نازلو مراجعه نمایند .توضیح اینکه مهلت فوق تمدید نخواهد شد. ستاد شاهد و ایثارگر

خبر
ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر